Việc xây cất một ngôi nhà là việc vô cùng quan trọng của 1 người. Chọn ngày khối công xây dựng nhà là chọn thời gian bao gồm ngày tốt, giờ tốt, tháng tốt và năm tốt để khởi công xây dựng nhà. Bài viêt dưới đây sẽ nói rõ hơn về việc chọn tuổi và mùa làm nhà

1. Chọn tuổi làm nhà

Theo tập tục làm nhà phải tránh 3 tuổi là kim lâu, hoang ốc và tam tai.

a. Tuổi kim lâu

Tuổi kim lâu là tuổi mà làm nhà vào tuổi đó thì gây tai họa cho gia đình. Kim lâu lại chia thành:

– Kim lâu thân là làm nhà vào tuổi đó thì tai họa cho chính bản thân người làm nhà. Kim lâu thê là làm nhà vào tuổi đó tai họa cho vợ.

– Kim lâu tử là làm nhà vào tuổi đó thì tai họa cho con cái.

– Kim lâu lục súc là làm nhà vào tuổi đó thì chăn nuôi gia súc sẽ thất bại liên miên, tăng gia sản xuất thất bại.

Cách tính tuổi kim lâu:

Tuổi kim lâu chỉ tính cho đàn ông không tính cho đàn bà. Làm nhà chỉ theo tuổi đàn ông không theo tuổi đàn bà.

Lấy tuổi (cả tuổi mụ) của người chủ gia đình chia cho 9, nếu dư 1 là gặp kim lâu thân, nếu dư 3 là kim lâu thê, nếu dư 6 là kim lâu tử, nếu dư 8 là kim lâu lục súc.

Để dễ nhớ người ta dùng bàn tay kim lâu để tính như sau.

Tính từ 1 tuổi ở đốt số 1, 2 tuổi ở đốt số 2… rồi cứ đếm theo chiều thuận các mũi tên đến 5 tuổi. Nếu 5 tuổi gặp đốt sô” 1 là kim lâu thân, nếu gặp đốt sô” 3 là kim lâu thê, nếu gặp đốt thứ 6 là kim lâu tử, nếu gặp đốt thứ 8 là kim lâu lục súc.

b. Hoang Ốc

Trên 6 đốt ngón tay: 1 là kiết là tốt; 2 là nghi là tôt; 3 là địa sát là xấu, 4 là tấn tài là tôt, 5 là thọ tử là xấu, 6 là hoang ốc là xấu. Khởi 10 tuổi ở số 1.

Bắt đầu từ đốt 1 tính là 10 tuổi rồi đếm tiếp số lẻ 11 ở số 2; 12 ở số 3, 13 ở số 4… đến 19 tuổi lại ở số 4. 20 tuổi bắt đầu ở số 2, 21 tuổi ở số 3… 29 tuổi ở số 5, 30 tuổi ở số 3.

Nếu tuổi gặp số 1 là tốt, số 2 là tốt, số 3 là gặp địa sát là xấu, gặp số 4 là tấn tài là tốt, gặp số 5 thọ tử là xấu, gặp số 6 là hoang ốc là xấu.

Khi đếm tuổi gặp sô” 1 địa sát, số 5 thọ tử, sô” 6 hoang ốc thì các tuổi đó không làm được nhà.

c. Năm tam tai

– Những người tuổi Thân, tuổi Tý, tuổi Thìn bị tam tai vào các năm Dần, Mão, Thìn.

– Những ngưòi tuổi Dần, tuổi Ngọ, tuổi Tuất thì tam tai vào năm Thân, Dậu, Tuất.

– Những người tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Sửu thì bị tam tai vào các năm Hợi, Tý, Sửu.

– Những ngưòi tuổi Hợi, Mão, Mùi thì bị tam tai vào các nàm Tỵ, năm Ngọ, năm Mùi. Những người bị tam tai thì không được làm nhà.

Chọn tuổi làm nhà phải chọn sao cho vừa không bị kim lâu, địa sát, thọ tử, hoang ốc, vừa không bị tam tai.

2. Chọn mùa xây nhà theo khí tiết

Vượng khí của quẻ do thiên thờị quyết định. Vượng khí của thiên thời là do các tiết khí trong năm phù hợp với các quẻ.

La kinh có 24 sơn hướng, một năm có 24 tiết khí. Mỗi tiết khí là một ngày vượng của một sơn hướng. Mỗi quái ứng với 3 tiết khí. Xây dựng nhà cửa theo hướng (quái) nào vào 3 tiết tương ứng với quái đó thì được hưởng vượng khí, hấp thu được khí vượng của thiên nhiên.

a. Xây dựng nhà theo hướng càn

– Xây dựng nhà theo hướng càn thì chọn 3 tiết sương giáng, lập đông và tiểu tuyết, hướng càn gồm 3 sơn hướng là tuất, càn, hợi.

– Nhà hướng tuất thì chọn khởi công các ngày thuộc tiết khí lập đông.

– Nhà hướng hợi thì khỏi công các ngày thuộc tiết khí tiểu tiết.

b. Xây dựng nhà theo hướng khảm

– Xây dựng nhà theo hướng khảm thì chọn 3 tiết đại tuyết, đông chí và tiểu hàn. Hướng khảm gồm 3 sơn hướng nhâm, tý, quý.

– Nhà hướng nhâm thì khởi công vào các ngày thuộc tiết khí đại tuyết, nhà hướng tý thì khởi công vào các ngày thuộc tiết khí đông chí.

– Nhà hướng quý thì khởi công vào các ngày thuộc tiết khí tiểu hàn.

c. Xây dựng nhà theo hướng cấn

– Xây dựng nhà theo hướng cấn thì chọn 3 tiết khí: Đại hàn, lập xuân và vũ thủy. Hướng cấn gồm 2 sơn hướng sửu, cấn, dần.

– Nhà hướng sửu thì chọn ngày khởi công các ngày thuộc tiết khí đại hàn.

– Nhà hướng cấn thì chọn ngày khởi công các ngày thuộc khí tiết lập xuân.

– Nhà hướng dần thì chọn ngày khởi công vào các ngày thuộc tiết vũ thủy.

d. Xây dựng nhà theo hướng chấn

– Xây dựng nhà theo hướng chấn thì chọn 3 tiết khí: Kinh trập, xuân phân, thanh minh. Hướng chân gồm 2 sơn hướng giáp, mão, ất.

– Nhà hướng giáp thì chọn ngày khởi công vào các ngày thuộc tiết khí kinh trập.

– Nhà hướng mão thì chọn ngày khởi công vào các ngày thuộc khí tiết xuân phân.

– Nhà hướng ất chọn ngày khởi công vào các ngày thuộc khí tiết thanh minh.

e. Xây dựng nhà theo hướng tôn

– Xây dựng nhà theo hướng tôn vào 3 tiết khí: Cốc vũ, lập hạ, tiểu mãn. Hướng tốn gồm 3 sơn thìn, tôn, tỵ.

– Nhà hướng thìn thì ngày khởi công vào các ngày thuộc khí tiết cốc vũ.

– Nhà hướng tôn thì chọn ngày khỏi công vào các ngày thuộc khí tiết lập hạ,

– Nhà hướng tỵ thì chọn ngày khỏi công vào các ngày thuộc tiết khí tiêu mãn.

f. Xây dựng nhà theo hướng ly

– Xây dựng nhà theo hướng ly thì chọn 3 tiết khí: Măng chủng, hạ chí, tiểu thử. Hướng ly gồm 3 sơn hưóng bính, ngọ, đinh.

– Nhà hướng bính thì chọn ngày khởi công vào các ngày thuộc tiết khí măng chủng.

– Nhà hướng ngọ thì chọn ngày khởi công vào ngày có khí tiết hạ chí.

– Nhà hướng đinh thì chọn ngày khởi công vào các ngày thuộc tiết khí tiểu thử.

g. Xây dựng nhà theo hướng khôn

– Xây dựng nhà theo hướng khôn thì chọn 3 tiết khí thuộc tiết khí đại thử. Hướng khôn gồm 3 sơn hướng: Mùi, khôn, thân.

– Nhà hướng mùi thì chọn ngày khỏi công vào các ngày có tiết khí lập thu.

– Nhà hướng thân thì chọn ngày khỏi công vào các ngày thuộc tiết khí xử thử.

h. Xây dựng nhà theo hướng đoài

– Xây dựng nhà theo hướng đoài thì chọn 3 tiết khí: Bạch lộ, thu phân, hàn lộ. Hướng đoài gồm 3 sơn hướng canh, dậu, tân.

– Nhà hướng canh thì chọn ngày khỏi công vào các ngày tiết khí thu phân.

– Nhà hướng tân thì chọn ngày khỏi công vào các ngày thuộc tiêt khí hàn lộ.

Trên đây là một số lưu ý khi chọn tuổi và mùa làm nhà theo khí tiết mà bạn có thể tham khảo. Tuy nhiên khi xây dựng một công trình hệ trọng như nhà ở hoặc cơ sở làm việc bạn nên tìm hiểu thêm các chuyên gia trong lĩnh vực phong thủy này để đảm bảo an toàn.